องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,18 ,ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 3,21, ก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน หมู่ที่ 11 พร้อมวางท่อรายน้ำฯ จำนวน 3 โครงการ [ 18 พ.ย. 2559 ]194
122 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อาคารเอนกประสงค์) บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 17 [ 16 พ.ย. 2559 ]178
123 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4, บ้านหนองฮี หมู่ที่ 5, บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 14 จำนวน 3 โครงการ [ 26 ต.ค. 2559 ]193
124 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านโดยการลงหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12 , บ้านริมบึง หมู่ที่ 19 จำนวน 2 โครงการ [ 19 ต.ค. 2559 ]179
125 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนยาง หมู่ที่ 13 [ 11 ต.ค. 2559 ]183
126 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 3 ต.ค. 2559 ]194
127 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]193
128 ประการเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 3 ต.ค. 2559 ]191
129 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ต.ค. 2559 ]333
130 ประกาศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น [ 28 ก.ย. 2559 ]292
131 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองอุ่ม ถึง บ้านโนนบ่อ ถึง บ้านยานาง [ 8 มิ.ย. 2559 ]182
132 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]325
133 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 27 ส.ค. 2558 ]290
134 กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 27 ส.ค. 2558 ]177
135 ประกาศวันเวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งรองปลัดอบต.(นักบริหารงานอบต. ระดับ 7 ) [ 6 มี.ค. 2558 ]328
136 ประกาศประมูลเช่าอาคารลานค้าชุมชน [ 27 ม.ค. 2558 ]226
137 ประกาศ รายงานการตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]175
138 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 21 ต.ค. 2557 ]223
139 ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 21 ต.ค. 2557 ]222
140 กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 โครงการ [ 13 มิ.ย. 2556 ]311
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8