องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

       ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลักและมีอาชีพรอง เช่น รับจ้าง ทำไร่ อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว์ ค้าขาย สำหรับอาชีพนอกสาขาการเกษตรที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือรับราชการ และค้าขายตามลำดับ

                                1. อาชีพการเกษตร                              99.21 %

                                2. อาชีพค้าขายและรับจ้าง 0.20 %

                                3. อาชีพรับราชการ                            0.59 %

                     ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                                            -  โรงสีข้าว                    39        แห่ง

                                            -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ             2            แห่ง