องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

 

“ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิชั้นนำ แหล่งน้ำมากมีปลาดีปลาชุม กลุ่มอาชีพหลากหลาย มากมายแหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” พันธกิจที่ 1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความ ต้องการของประชาชน พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ ประชาชน พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบประชาชนมี ส่วนร่วม พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น