องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
 

นางวิภาภรณ์  แสงน้ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวแสงมณี  น้อยบาท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางอรญา บัตรวิเศษ
นางปิ่นแก้ว พลศรีพิมพ์
นางพิมลตรา ลาพรหมมา
ครู คศ 1
ครู คศ 2
ครู คศ 1นางเปรมจิต งามลม
นางศศิวิมณ เหลาไชย
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา
ครู คศ 1
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตานางพัชรภรณ์ พลศรีพิมพ์
นางสุดถนอม ต่ายมา
นางพัชรี ชัยณรงค์
ครูผู้ช่่วย
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี
ครูนางดวงกมล ศรีมงคล
นางสุภาวรรณ์ ดีล้ำ
ว่าง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานว่าง
นางสุวรรณ ศรีสรรงาม
                      ว่าง           
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ่อ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ่อ
ครู

 
นางณัฐทิยานันท์ ภาระจ่า
  -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสาย
 
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสาย