องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายแดง สร้อยทอง
ประธานสภา

 

นายบวร พิมพ์แพน นางพิมทิพย์ คณะมะ
รองประธานสภา เลขานุการสภา
นายทองพูน อามาตย์เสนา นายจตุรงค์ บัวชัยยา นายสุนทร แสงวิเศษ นายเรืองเดช  บุราณรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายอภิสิทธิ์ จันทร์หอม นายบุญมี โจมเสเนาะ  นายเข็ม โคตรวงษ์ นายชาย ไชยสงคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 นายสวัส งอกศรี  นายสมสัญ อันทะโส    นายคำบาล ทันที นายจิระชัย ใจบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายอำนาจ จันทร์หอม  นางสาวธัญญลักษณ์ พลรันต์ นายอดิศักดิ สร้อยทอง นายแดง สร้อยทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 

นายเอกฉันท์ สอนสิทธิ์
นายภูมินิต พลอามาตย์ นายจักขีน สระใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10นายฉลอง พงษ์หนองพอก นายสาย อินทร์โสภา -ว่าง- นายดารุณ ราชอาษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 
นายทองเลื่อน หาจันทร์ นายบุญจันทร์ หนองพร้าว นายบุญช่วย บุราณรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14


 
นายโสวัฒ ไชยสงคราม นายประเสริฐ นาคินชาติ -ว่าง-  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
นายอำนาจ ทองจันทร์ นายประธาน แก้วประเสริฐ นางทองม้วน คำมูลตรี -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
นายสงค์ อันทะลับ นายบุญธรรม เสนาโนฤทธิ์ นายสุนทร ไขรัมย์ นายสุนทร บุตรช่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20 
นายบวร พิพ์แพน นางเข็มพร ศรีวรรณะ นายลุน พิมพ์สำราญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22

 

นายสากล รามมะมะ
นายบรรลุ พงษ์หนองพอก นายสังวรณ์ อันทะลัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 23 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 24 
นายแดง สุนทร นายประมวล พิมพ์แพน นายบุญศรี บุญหมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 25 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 26