องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน

สภาพทั่วไป
 

 สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม ห่างจาก  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    ประมาณ  20   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

       ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลสระบัว  อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศตะวันออก      มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

       ทิศตะวันตก        มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวแก้ว  ตำบลราษฎร์เจริญ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

เนื้อที่รวมโดยประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีเนื้อที่โดยประมาณ  76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,500 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มคล้ายกระทะ ซึ่งจะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออก  โดยมีลำห้วยหว้า และลำน้ำเตา ไหลผ่าน ซึ่งโดยปกติมีน้ำขังในลำห้วยตลอดปี

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารสวนตำบลเมืองเตา  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  26  หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน  

จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น   7,989   คน  แยกเป็น

      ชาย       3,939    คน

      หญิง     4,050    คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    105.12  คน  /  ตร. กม.

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  รวม  5,766  คน